Algemene Voorwaarden LaTrib.nl

1. Bepalingen
2. Ondernemer
3. Aanbiedingen/Overeenkomsten
4. Prijzen
5. Betaling
6. Levering
7. Retourneren
8. Eigendomsvoorbehoud
9. Aansprakelijkheid
10.Toepasselijk recht

1. Bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, bestellingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten. Van deze voorwaarden kan pas na schriftelijke goedkeuring door LaTrib worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat men met deze voorwaarden akkoord gaat.

2. Ondernemer LaTrib

P. Tribulawony
Laan van Meerdervoort 282
2563 AK Den Haag
KvK nr  : 27316052
BTW nr  : NL002046693B39

Klant:  Iedere natuurlijke persoon die via internet met LaTrib een overeenkomst afsluit of met wie LaTrib in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

3. Aanbiedingen/overeenkomsten

Een (koop)overeenkomst komt tot stand door:

• Het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
• Het plaatsen van een order via de website van LaTrib en de daaruit voortvloeiende orderbevestiging. De orderbevestiging geschiedt in de vorm van een email.  Indien de klant in deze orderbevestiging een foutief besteld product ziet dient men binnen 24 uur contact met LaTrib op te nemen zodat dit aangepast kan worden.  Fouten en vergissingen komen anders geheel voor risico en rekening van de klant.
• Het overmaken van het aankoopbedrag.

Alle aanbiedingen van LaTrib zijn vrijblijvend en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. LaTrib behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Indien een besteld artikel niet voor de aangegeven prijs geleverd kan worden zal de klant hiervan altijd op de hoogte gebracht worden en kan alsnog van de koop afzien.

LaTrib is bevoegd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.
Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt LaTrib dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.

4. Prijzen

Tenzij duidelijk anders is nagekomen, is de vermelde prijs zonder BTW (vrijgesteld) en in Euro’s, maar exclusief verzendkosten. De verzendkosten zijn altijd voor de klant. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

5. Betaling

Tenzij anders is overeengekomen zal het overeengekomen gefactureerde bedrag voorafgaand aan de levering voldaan moeten worden, middels iDEAL, PayPal en vooruitbetaling of contant betaald moeten worden bij afhalen.

Vooruit betalen/Payment in advance:

Betaling vindt plaats door overmaking op ASN bank  t.n.v. LaTrib in Den Haag. Extra benodigde informatie voor overmaking vanuit andere landen (dan Nederland):

IBAN:  NL03 ASNB 0942 4328 35
BIC code: ASNB NL21

Adres ASN bank:
Alexanderstraat 28
2514 JM  Den Haag
NEDERLAND

Reclame schort de betalingsverplichting niet op.

6. Levering

Opgegeven leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk worden aangehouden. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Indien de levertijd niet haalbaar is, zal de klant hier tijdig van op de hoogte worden gesteld en heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort op een door de klant te kiezen rekeningnummer.

7. Retourneren

Indien de bestelling niet voldoet aan de verwachtingen, dan kan de klant het binnen 14 dagen retourneren, tenzij anders vermeld bij aanbieding. Het bestelde kan geretourneerd worden, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

• Het geleverde mag niet beschadigd en/of gemonteerd zijn.
• Het geleverde mag niet gebruikt zijn en moet nog verkoopbaar zijn.
• Het recht van retour geldt niet voor aankopen die speciaal, op verzoek van de klant zijn gemaakt.

De klant is verplicht om direct na ontvangst van het geleverde nauwkeurig te controleren of het geleverde voldoet aan de bestelling en of deze eventuele gebreken vertoont. Annulering van bestelde zaken dient altijd schriftelijk aan LaTrib te worden medegedeeld.

Let op: Aangezien wij veel met de handgemaakte producten leveren, kunnen kleine model- en/of kleurwijzigingen voorkomen.

De kosten voor het retour zenden van het geleverde in Nederland, zijn voor de klant € 2,50, restant is voor rekening van LaTrib en wordt verrekend met het nog verschuldigde bedrag. Kosten voor retourzendingen van leveringen buiten Nederland zijn voor rekening klant. Ook de aan LaTrib doorberekende kosten, als gevolg van door de klant gedane internetbetalingen die samenhangen met de geretourneerde product(en), zijn voor rekening van de klant. Tijdens stock sale en speciale outlet acties zijn de kosten voor het retourzenden van het geleverde geheel voor rekening van de klant.

De klant blijft, tot LaTrib de retourzending heeft ontvangen, verantwoordelijk voor de zending. Na het ontvangen van de geretourneerde product(en), zal de bestelling worden geannuleerd.

8. Eigendomsvoorbehoud

Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door LaTrib geleverde producten worden door de klant volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. Zolang de klant het totaal verschul­digde bedrag ter zake van de Overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk heeft voldaan, blijft het geleverde eigendom van LaTrib. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

9. Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van LaTrib en de producten van LaTrib voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. LaTrib  is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

LaTrib is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en LaTrib dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. LaTrib sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

Het is mogelijk dat LaTrib op haar website links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. LaTrib is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

LaTrib aanvaardt geen aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke niet-beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de website wegens onderhoud of anderszins.

Voor zover een klacht van de klant met betrekking tot de kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van het geleverde zaken gegrond is, zal LaTrib, naar eigen inzicht, het geleverde repareren of vervangen door een andere, gelijksoortige zaak. Iedere aansprakelijkheid van LaTrib jegens klant is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de klant uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan LaTrib verschuldigd is.

10. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door LaTrib worden aangepast. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing.
Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een overeenkomst of de totstandkoming daarvan met een in Nederland gevestigde klant zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in Nederland.